INFORMACJA FINANSOWA

DOTYCZĄCA PROWADZENIA ROD „OTOWO” ZA 2017r.

Zgodnie  z art. 33 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 13.12 .2013 roku o ogrodach działkowych umieszczamy poniżej  Informacje Finansową dotyczącą prowadzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „OTOWO” za 2017 rok

Wpływy osiągnięte w 2017r. z tytułu wpłat działkowców

Źródła pochodzenia:

1. Składka członkowska bieżąca

2 684,36

2. Składka członkowska zaległa

370,21

3. Opłata ogrodowa (zgodnie z podjętą uchwała 0,69 zł/m2),

137 013,80

4. Przychody finansowe, oraz odsetki ustawowe od nie termin. wpłat  

2 821,20

5. Pozostałe przychody (w tym opłata za boks)

7 858,88

Razem

150 748,45

                      Wydatki związane z utrzymaniem ROD w 2017r.

Cele:

I. Usługi obce, zużycie materiałów i energii

66 579,64

– wybrane pozycje z kosztów dot. określonych wydatków

1. Remonty, bieżąc konserwacja infrastruktury ogrodowej

8 121,79

2. Wydatki na utrzymanie porządku i czystości na teren.ogóln – wywóz gałęzi

Zakup ziemi i kruszywa

10 184,40

5 719,13

3. Wydatki na energię elektryczną – oświetlenie ogrodu, pomieszczeń

     wspólnych, pompy, hydrofornia

19 738,37

4. Materiały biurowe i eksploatacyjne biura

2 931,25

5. Opłaty telefoniczne

3 209,10

6. Zakup 2 szt. kontenerów na śmieci

9 000,00

7. Wysyłka korespondencji

2 329,60

8. Usługi księgowe PZD

5 346,00

II. Podatki i opłaty (wieczyste użytkowanie drogi)

149,53

III. Wynagrodzenia

33 000,00

IV. Ubezpieczenia społeczne

5 435,15

V. Pozostałe koszty – w tym ubezpieczenie OC ogrodu

1 422,38

VI. Koszty posiedzeń statutowych w tym wynajem Sali na Walne

3 575,60

VII. Koszty działania aktywu (w tym świadczenia i nagrody )

13 872,00

VIII. Koszty działalności socjalnej i oświatowej (Dzień Dziecka, Dzień Działkowca)

6 108,01

RAZEM

130 142,31

OSIAGNIĘTY W ROKU WYNIK FINANSOWY – NADWYŻKA(+)

20 606,14

Partycypacja w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową i krajową PZD na rzecz ROD i działkowców (§145 statutu – 0,07zł/m2)

13 875,40

ROZLICZENIE FUNDUSZU ROZWOJU ROD 2017r.

Stan funduszu na początku roku

215 554,62

WPŁYWY:

           z wpłat działkowców na złącza kabl.pomiar. – 180 zł/działka

      podwyższona opłata ogrod. –dawna opł. inwestycyjna 1818,00/osoby

85 892,88

44 792,72

Razem

346 240,22

WYDATKI – inwestycje, remonty i modernizacje

      zakończone (oświetlenie, wymiana lamp)

      w trakcie (złącza kablowo pomiarowe, boisko ) ca -

34 133,05

263 750,55

Razem:

297 883,60

Stan funduszu ca :

48 356,62

ROZLICZENIE F.OŚWIATOWEGO  ROD 2017r.

Stan funduszu na początku roku

2 332,19

WPŁYWY - podwyższona opłata ogrodowa – wpisowe(ilość osób x 40,00zł)

2 040,00

WYDATKI:

         (np. na konkursy wśród działkowców, prasa itp.)

00,00

Razem

4 372,19

ROZLICZENIE ŚMIECI W ROD 2017r.

Wpływy z wpłat działkowców 115,00 x 486 działek

55 890,00

Koszty wywozu :

Transport - 162,00 zł brutto za 1 kurs

Cena brutto odpadów zł/Mg

- ulegające biodegradacji  162,00 zł/Mg

- zmieszane odpady komunalne 324,00 zł/Mg

70 983,59

Wynik - niedobór

- na jedną działkę – 15 093,59 : 486= 31,05 zł

RZECZYWISTY KOSZT WYWOZU ŚMIECI - 146,05 zł/działka

15 093,59